Stiftelsens vedtekter

§ 1 Formål

Hovedmål

Stiftelsen har som formål å medvirke til sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen, Tanzania, for å fremme bærekraftig vekst i lokalsamfunnet. FNs mål om bærekraft er en inspirasjonskilde. Det er et sentralt mål å inkludere funksjonshemmede i all vår virksomhet.

Delmål

  1. Bidra til utdanning og opplæring av ungdom, kvinner og andre innbyggere som ellers ikke har noe tilbud for å få inntektsbringende arbeid.
  2. Fremme landbruket og landbruksrelaterte næringer for å sikre tilgang til matvarer i lokalsamfunnet, sunn ernæring og et bærekraftig miljø.
  3. Medvirke til småskala næringsutvikling innen landbruk og håndverk med basis i lokale ressurser.
  4. Stimulere til en miljøvennlig og kulturbasert turistnæring som gir besøkende en meningsfull opplevelse samtidig som den kommer lokalbefolkningen til gode.
  5. Skape og tilrettelegge for meningsfylte fritidsaktiviteter for ungdom gjennom sport, kultur, kommunikasjon og kunnskap.
  6. Styrke internasjonalt samarbeid og kulturforståelse gjennom utveksling og gjensidige besøk.

§ 2 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal ha tre til seks medlemmer og en til to varamedlemmer. Disse velges for to år av gangen. Varamedlemmer skal motta saksdokumenter. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Styret er selvsupplerende. Styret velger stiftelsens revisor.

§ 3 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100 000.

§ 4 Forvaltning av stiftelsens midler

Stryet forestår forvaltning og utdeling av midler.

§ 5 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer skal legges fram for styret en måned før behandling. Vedtektsendringer forutsetter enstemmighet i et fulltallig styre.

§ 6 Oppløsning av Stiftelsen YES Kilimanjaro

Styret kan oppløse stiftelsen ved enstemmighet i et fulltallig styre. Eventuell formue/kapital skal gå til tiltak som understøtter stiftelsens formål.